Image
Login เข้าสู่ระบบ

ประกาศ และระเบียบ

 
วันที่ หัวข้อ
30.09.2021 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ
24.08.2021 ประกาศ คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
24.08.2021 ประกาศ คณะอนุกรรมการประสานงานสาธารณสุข
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโรคจมูก
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านหู คอ จมูก เด็ก
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโรคกล่องเสียงและการกลืน
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่น
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ทะเบียน ประชาสัมพันธ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านหู
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรม
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประวัติ โสต ศอ นาสิกแพทย์ และประวัติราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาอัตรากำลังในกระทรวงสาธารณสุข
24.08.2021 ประกาศ การสอบเพื่อหนังสือประกาศนียบัตร, อนุมัติ และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
24.08.2021 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
24.08.2021 ระเบียบราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พ.ศ.2562
24.08.2021 ระเบียบราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2564
24.08.2021 ว่าด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมวิสามัญของสมาชิก พ.ศ.2564